Contact: info@stichtingwittemus.nl  

HuismusBescherming NL

Stichting Witte Mus

Stichting Witte Mus » huismus wetgeving
de huismus | wat kunt u zelf doen | laatste nieuws | wetgeving | onze projecten | onze donateurs | over ons | contact
  wetgeving:
  » soortenstandaard huismus
  » de gemeente en de huismus
  » dak-renovatie
  » vogelschroot plaatsen
  » omgevingsvergunning
  » WABO
  » Flora en Fauna wet
  » gedragscode groenbeheerSoortenStandaard van de Huismus

In oktober 2010 is de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht, de Wabo, van kracht geworden.

De gaten die hierdoor, samen met de in 2009 gewijzigde Flora en Fauna Wet, in de beschermde status van de Huismus zijn gevallen worden inmiddels opgevangen in de soortenstandaard van de Huismus. Deze is opgesteld door de Dienst Regelingen in opdracht van het ministerie van EL&I.
Flora en Fauna Wet


VOOR WIE GELDT DE NEDERLANDSE FLORA EN FAUNA WET ?

De Flora en Fauna Wet geldt
voor iedere persoon die in Nederland woont of verblijft
.

Of je hier nu geboren en getogen bent, al 20 jaar woont, eigenlijk een andere nationaliteit hebt, slechts een paar weken op vakantie bent, of zelfs maar op doorreis. De wetten van een land gelden voor jou zodra je er voet op de grond zet. Zo ook de Flora en Fauna Wet.


Het maakt niet uit hoeveel rechten je meent te hebben opgebouwd door al je hele leven op dezelfde plek te wonen, door een belangrijk of bekend persoon te zijn, door de taal niet machtig te zijn, doordat je niet kunt lezen, doordat je je werk aan het doen bent, doordat je haast hebt, doordat je maar een onder-onder-onderaannemertje bent, of om welke reden dan ook:

Iedereen moet zich aan de zorgplicht en verbodsbepalingen houden zoals die in de Flora en Fauna Wet beschreven staan.

In de Flora en Fauna Wet is een artikel opgenomen over de zorgplicht voor dieren en planten. Deze geldt dus eveneens voor iedere persoon die in Nederland woont of verblijft.


ZORGPLICHT
FLORA EN FAUNA WET

 • Artikel 2, eerste lid: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.

 • Artikel 2, tweede lid: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.


In de Flora en Fauna Wet zijn ook verbodsbepalingen opgenomen waarin staat dat u
huismussen (="beschermde dieren") niet mag doden, verwonden, vangen of verontrusten.

Ook mag u van huismussen (="beschermde dieren") vaste rust- of verblijfplaatsen niet beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen, afsluiten of verstoren.


VERBODSBEPALINGEN
FLORA EN FAUNA WET

 • Artikel 9: Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
 • Artikel 10: Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten.
 • Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.
 • Artikel 12: Het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
 • Artikel 13: Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van beschermde dieren te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben.
 • Artikel 14, eerste lid: Het is verboden dieren of eieren van dieren in de vrije natuur uit te zetten.


Er zijn rechtszaken gevoerd. Daaruit zijn uitspraken voortgekomen die gelden als jurisprudentie, als uitleg van de wet.
De belangrijksten daarvan volgen hier onder.

JURISPRUDENTIE


 • Belangrijk voor ecologische adviesburo's:
  RAAD VAN STATE meerv kamer 2012
  De ecologische functionaliteit, oftewel de functionele leefomgeving, mag voor de aanwezige huismussen niet verslechteren. Ook niet tijdelijk.

 • Belangrijk voor projectmanagers:
  Arrest BRIELS
  Er mag geen opdracht gegeven worden het werk uit te voeren zolang de gevolgen van de ingreep, voor de aanwezige beschermde natuur, onduidelijk zijn.


  © 1997 - 2011 stichtingwittemus.nl
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates